Målgruppe

Målgruppen omfatter børn og unge i den skolesøgende alder 6-18 år (med mulighed for efterværn til det 23. år).

Typisk har vores børn og unge psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer, herunder blandt andet:

 • Tidligt skadede, omsorgssvigtede eller præget af sociale vanskeligheder.
 • Hyperkinetiske forstyrrelser, herunder ADHD.
 • Generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder.
 • Diagnosticeret indenfor ASF-området.
 • Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser uden udadreagerende impulsadfærd; eksempelvis kontaktafvisende adfærd.     

Det er karakteristisk for målgruppen, at den omfatter børn og unge, der i deres opvækst har været udsat for belastninger, som gør dem socialt truede. Målet er at yde en socialpædagogisk og uddannelsesmæssig indsats, som gør det muligt for dem at opnå et tilfredsstillende voksenliv.

Målgruppen omfatter ikke børn og unge, der:

 • Har misbrug som primært problem.
 • Vedvarende anvender vold som kommunikationsform.

Stedet er godkendt til børn og unge med:

 • Omsorgssvigt.
 • Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder.
 • Tilknytningsforstyrrelse.
 • Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse.
 • Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
 • Opmærksomhedsforstyrrelse.
 • Indadreagerende adfærd.
 • Udadreagerende adfærd.
 • Autismespektrum
 • Dom til strafferetslig foranstaltning.

Ved alle visitationer, tages der hensyn til individuelle behov; herunder vurdering af bogruppenes sammensætning.