Samarbejde

Inden barnet/den unge flytter ind, holdes et visitationsmøde. Her deltager barnet/den unge, sagsbehandleren, evt. pårørende og repræsentanter fra Joanna. I samarbejde med deltagerne afdækkes individuelle behov og Joannas repræsentanter danner sig et overblik over de vanskeligheder og udfordringer barnet/den unge har.

Med udgangspunkt i kommunens handleplan, og på baggrund af drøftelser på mødet, udarbejder Joanna en udviklingsplan. Planen beskriver, hvordan vi, i samarbejde med borgeren, vil omsætte kommunens handleplan til konkrete tiltag og mål for indsatsen i dagligdagen. Udviklingsplanen revideres med jævne mellemrum på baggrund af medarbejdernes dagbogsnotater, logbøger og øvrige iagttagelser. Der kan også indgå andre oplysninger fx statusudtalelser fra skole, beskæftigelsestilbud, egen læge mv.

Opfølgning på de fastsatte mål og dokumentation af målopfyldelse.

Medarbejderne på boafdelingerne følger løbende op på målopfyldelse. Hver 8. uge følger botilbuddets ledelse op på hver enkel borgers udvikling i forhold til kommunens handleplan, Joannas udviklingsplan og delmålene. Samlet udarbejder Joanna et notat til brug for drøftelserne på opfølgningsmødet, og en gang årligt udarbejdes der en statusrapport for barnet/den unge, til brug for drøftelserne på statusmødet. Kontaktpædagogen drøfter direkte eller indirekte til stadighed mål og målopfyldelsen med barnet/den unge, eksempelvis i den ugentlige ”udviklingstid”.