Dagbehandling

Dagbehandling

Dagbehandling 1:1 i undervisningen.

Vores basis undervisning- og dagbehandlingstilbud forudsætter, at eleven kan indgå i en klasse og modtage undervisning sammen med andre elever.

Har eleven behov for egen voksen, betales en ekstra takst for 1:1 dagbehandling. Se takstkatalog.
Støtten udføres primært af lærer- eller pædagogfagligt personale.

Generelt information vedr. 1:1 dagbehandling på Joanna.
Dagbehandling dækker over en vifte af indsatser, der sigter mod at sætte eleven i stand til at modtage læring – altså der hvor eleven ikke uden egen støtte kan indgå i klassens undervisning.
Det kan være eleven har brug for egen støtte til at være fysisk til stede/rumme at være i undervisningslokalet sammen med de andre elever. Dagbehandling anvendes også, når eleven har skolevægring, og skal støttes for at opnå tilstedeværelse på skole. Dagbehandling indeholder miljøterapi, og vores pædagogiske behandlingsindsats ydes ud fra en neuroaffektiv tilgang, hvor vi f.eks. arbejder med nærmeste emotionelle udviklingszone – som bliver scoret på baggrund af en neuroaffektiv analyse af eleven. Vi arbejder på flere niveauer for at skabe forandring, og indsats i forhold til mentaliseringsevne og relationsdannelse er i fokus.
Evnen til at mentalisere er en forudsætning for følelsesregulering og relationsdannelse, og er tæt forbundet med evnen til tilknytning. Indsatserne er sammenhængende, og når vi skal se bag om barnets mangelfulde evne til mentalisering, tager vi også udgangspunkt i vores neuroaffektive tilgang.
Relationsarbejdet er vigtigt for at barnet kan indgå i undervisningen og i sociale fællesskaber. Børn med angst og manglende tilknytning har brug for en tryg voksenrelation, som base for at turde nye situationer. I dagbehandlingsbegrebet ligger også mestringsstrategier. At eleven lærer at håndtere de udfordringer, der følger af elevens diagnoser. Dagbehandling og undervisning er samstemt med baggrund i individuelle forudsætninger og behov.

At et barn eller ung har brug for dagbehandling 1:1, er ikke ensbetydende med at dagbehandlingen reducerer alle barnets/den unges særlige behov. Enkelte børn og unge vil have brug for 1:1 støtte gennem hele deres skoleforløb.